Nikah İşlemleri

I. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?

     * Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

     * Onsekiz yaşını doldurmamış, onyedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

     * Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) 

     * Hısımlık bağı olanlar evlenemez. 

     * Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse; kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

     * Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. 

     * Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

     Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar. Başvuru, kadın ve erkek tarafından düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

IV. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

     * Nüfus Cüzdan Fotokopileri ve müracat sırasında Nüfus Cuzdanlarının asılları(Nüfus Cüzdanları Resimli olacak)

     *  Evlenmeye mani herhangi bir rahatsızlığın bulunmadığını belirten Resimli Sağlık Raporu  (Resim kaşeli imzalı olacak)

     *  3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak, Biyometrik ve fotokopi resimler geçersizdir.)

     * Bayanların soyadlarını kullanmak istemeleri halinde müracaat sırasında belirtmeleri gerekmektedir.

     * Uluslararası Aile Cüzdanı Ücreti  (270.00 TL) 

     * Dışarıda Yapılan Nikah Muamele ücreti (390.00TL)

   olup Belediye meclisimizce belirlenen ücretler belediye veznesine yatırılır.

 

Not: 
1 -  Çiftler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. 17 yaşını doldurmuş olanlar Anne ve Babalarının muvafakati ile, 16 yaşını doldurmuş olanlar ise Mahkeme Kararı ile evlenebilirler. Daha küçük yaşta olanların evlenmesi mümkün değildir.

2 -  Boşandıktan ya da dul kaldıktan sonra bayanların evlenebilmeleri için 10 ayın geçmesi gerekli olup, 10 ay içinde evlenmek isteyen bayanların ise Aile Mahkemesi'nden İddet Müddetini Kaldırma kararı almaları gereklidir.

3 -  Çiftlerin her ikinsinden birinin mahallelerimizden birinde ikamet etmesi müracat için yeterli (birlikte müracat edilir). Ancak her ikiside başka yerde ikamet ediyor ise eşlerden birinin ikamet ettikleri yer evlendirme memurluğundan (birlikte müracat edilir) izin belgesi alınarak evlendirme dairemize başvurabilirler.

4 - Yabancı evliliklerde aday kendi ülkesinin yetkili makamlarından alacağı çok delilli bir belge olan evlenme ehliyet belgesini veya İstanbuldaki kendi konsolosluğundan alacağı bekarlık belgesini yeminli bürodan türkçe tercümesi ve noterden de tasdik edildikten sonra İstanbul valiliği hukuk işleri müdürlüğünde tasdik ettirilerek getirmelidirler. İstanbul'da konsolosluğu bulunmuyorsa Ankaradaki büyük elçilğinden bekarlık belgesi alınacak ve yine yeminli büroda türkçe tercümesi ve noterden tasdik edildikten sonra da dış ışleri bakanlığımızda tasdik ettirilerek getirmelidirler.

     * Rıza Belgesi; 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.

     Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

       a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki "rıza belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu Evlenmesine izin verdiklerine dair dilekçeleri noter tarafından  onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.

       b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.

       c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

V. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

     Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir. Belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece; kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

VI. BİR TÜRK' ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE' DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR?

     Türkiye' de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

     Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe "Evlenme Ehliyet Belgesi" alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye' deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler. 

     Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi' ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir. 

VII. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

     Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.

     Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

VIII. EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

     Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.