KVKK Aydınlatma Metni

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Kozlu Belediyesi (“Belediye”), veri sorumlusu sıfatı ile Kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma sorumluluğu ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Belediyemiz bünyesinde kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’a uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. Vatandaşlarımızı, ziyaretçilerimizi ve hemşehrilerimizi, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.


A.Veri Sorumlusunun Kimliği;

KOZLU BELEDİYESİ
İnternet Adresi http://www.kozlu.bel.tr/
Telefon Numarası (0372) 266 10 13
Fax (0372) 266 10 03
E-Posta Adresi bilgiislem@kozlu.bel.tr
KEP Adresi kozlubelediyesi@hs01.kep.tr
Adres

19 Mayıs Mah. Şehit Polis Ramazan TAVŞANCI Cad.

No:25 Kozlu / Zonguldak

 

 

 

 

 

 

 

 

B. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Belediyemiz nezdinde kişisel verileriniz, gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler, gerekse sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde; Kanunun temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun’un 5. ve 6. Madeleerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendirdiğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir.

Belediyemizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

> Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6/2”).

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2- ç”).

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Kanunlarda öngörülmesi (“m.6/3”).

Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ve çeşitli nedenlerle ilçemizde bulunan kişilerin/kurumların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,

Belediyemizin ifa ettiği kamu hizmetlerini iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile iş ve hizmet stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,

İnsan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla,

Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,

Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmi kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması amacıyla,

İlgili kanunlar uyarınca iş birliği içerisinde olduğumuz dernek, vakıf ve meslek odaları vb. kuruluşlarla hizmet projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla,

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması amaçlarıyla,

Kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin devamını sağlamak amacıyla,

Personelimizin, Belediyenin iş yürütme süreçlerinde etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla,

Resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturmak amacıyla,

Etkinlik, toplantı, konferans, vb. kültürel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,

Sosyal, kültürel vb. hizmetler ile yardıma muhtaç kişilerin tespiti, hizmetin planlanması ve yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,

Şikâyet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek; yerine getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimini gerçekleştirmek amacıyla,

Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemleri içeren dijital ortamların ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması amacıyla,

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması amacıyla,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,

İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması amacıyla,

İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,

Güvenlik ve sairnedenlerle binalarımızda, belediyemiz sorumluluğundaki park ve bahçelerde ve ilçemiz genelinde kamera görüntülerini kaydetmek ve bu yerlerde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, trafik kontrolünü sağlamak ve gerektiğinde ilgili kurumlara bilgi vermek amacıyla,

Çağrı merkezlerimizle iletişim sağlanması halinde iletişimin kaydedilmesi, tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,

Kurumumuz tarafından düzenlenen toplantı, seminer, eğitim ve diğer sosyal organizasyonlar, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraf ve videolar; Belediyemizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,

Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlarla,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK'da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına eklenerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler; Belediyemiz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla,

Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,

Mevzuatta veya Belediye olarak belirlediğimiz politika ve prosedürlerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,

İlçe genelinde gerçekleşecek etkinliklerin vatandaşlarımıza duyurulması,

Özel gün tebriklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

Yaşanabilecek su, elektrik, doğal gaz kesintileri ve çeşitli problemlerin vatandaşlarımıza bildirilerek mağduriyetin önlenmesi amacıyla,

Evde bakım ve engelli vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerimizin sunulması amacıyla,

İlçe sınırları içerisinde yer alan ilgili vatandaşlarımıza kurs, eğitim ve öğretim, kütüphane ve üyelik gerektiren sair hizmetlerin sunulması amacıyla,

Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Belediyemizin yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası ve sosyal belediyecilik anlayışı gereğince vatandaşlarımıza hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

C. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kozlu Belediyesi tarafından işlenen, vatandaşlarımıza ait olan kişisel verilerüçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Ancak mevzuat hükümlerince, kamu faydası gözetilmesi, yeterli önlemleri almak kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile,

Bir sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara,

Meşru menfaat hukuki sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, bağlı iştiraklere,

Acil tıbbi müdahale, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşları ile,

Hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlar ile paylaşabilmekteyiz.

D. İlgili Kişinin Hakları Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdak belirtilen haklarınızı kullanmak için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde, aşağıdaki formu doldurarak, Belediyemize iletebilirsiniz. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kozlu_Belediyesi_KVKK_Başvuru_Formu.pdf