Kozlu Belediye Başkanlığı İhale İlanı

KOZLU BELEDİYESİ

İHALE İLANI

 

                Kozlu Belediyesi tasarrufu altındaki 8 adet toplu taşıma güzergâhlarının bir bütün olarak 5 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 24/10/2022 Pazartesi günü saat 15:00 de 19 Mayıs Mahallesi Şehit Polis Ramazan Tavşancı Caddesi no:25 adresinde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

                İhale dokümanı ihale gününe kadar her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir veya 2.500,00 TL (ikibinbeşyüzTL) bedel karşılığı alınacak ödeme makbuzu ile Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilir.

                İşin muhammen kiralama  bedeli  KDV hariç 7.754.800,2 TL (yedimilyonyediyüzellidörtbinsekizyüz tl iki kr), geçici teminatı 5 yıllık muhammen bedelin %3 ü olan 232.644,006 TL (ikiyüzotuzikibinaltıyüzkrkdört TL sıfıraltı KR) dir.

 

                Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur.

  1. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,
  1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

         4. - İstekli olan gerçek veya tüzel kişinin son 4 (dört) yıl içinde aralıksız olarak en az 1 (bir) yıl  bir yerleşim yerinde( İl veya İlçe) ihale konusu işi (Şehir içi toplu taşıma) Özel Halk Otobüsü İşletmecisi olarak yaptığına dair işi veren kurum ve kuruluşlardan alınacak tasdikli belge aslı,

5.Teklif mektubu,

6.Geçici teminatın Belediye veznesine yatırılmış olduğuna dair makbuz veya bu miktarda bankalardan alınmış Genel Müdürlük teyitli süresiz teminat mektubu,

7.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,

8.Bağlı olduğu vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

9.Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş, ihale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

10.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Md.6 hükümlerince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

11.İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

12.İsteklinin kanuni ikametgahı belgesi

Teklifler 24.10.2022 Pazartesi günü saat 15:00 e kadar Kozlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı karşılığında teslim edilecektir.

İlan olunur.