İŞ MAKİNASI KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İŞ MAKİNASI KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

 

 

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ MAKİNALARI KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

 

İhale Kayıt Numarası

 

 

:

 

 

2017/335949

 

 

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

 

 

:

 

 

MERKEZ MAHALLESI MITHAT AKIF CADDESI 15 67600 KOZLU KOZLU/ZONGULDAK

 

 

b) Telefon ve faks numarası

 

 

:

 

 

3722661013 - 3722661003

 

 

c) Elektronik Posta Adresi

 

 

:

 

 

kozlu_belediyesi@hotmail.com

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

 

 

:

 

 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 


2-İhale konusu hizmetin

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

 

:

 

 

1 ADET 24 TON'LUK EKSKAVATÖR KİRALANMASI 1 ADET 14 TON'LUK EKSKAVATÖR KİRALANMASI 1 ADET KAZICI YÜKLEYİCİ (100 hp maksimum 2,5M3 1 ADET KAMYON (AZAMİ 10 TON KAPASİTELİ 120 hp GÜCÜNDE 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

 

b) Yapılacağı yer

 

 

:

 

 

KOZLU BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE

 

 

c) Süresi

 

 

:

 

 

İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

 

 


3- İhalenin

 

 

a) Yapılacağı yer

 

 

:

 

 

MERKEZ MAHALLESİ MİTHAT AKİF CD.NO:15 KOZLU

 

 

b) Tarihi ve saati

 

 

:

 

 

01.08.2017 - 14:00

 

 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

 

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

 

 

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

 

 

 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

 

 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

 

 

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

 

4.4.1.

 

 

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE İŞ MAKİNASI KİRALAMIŞ OLMAK

 

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOZLU BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

 

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.