"S" Plakası Satış İlanı

İHALE İLANI

KOZLU BELEDİYESİ

            Belediye Meclisinin  11.10.2019 tarihli 191 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 02.03.2020 tarihli 33 sayılı kararı ile her plaka ayrı ayrı olmak üzere toplam 20 adet “S“ plaka’nın satılması  (S 2000- S 2001- S 2002- S 2003- S 2004- S 2005- S 2006- S 2007- S 2008- S 2009- S 2010- S 2011- S 2012- S 2013- S 2014- S 2015- S 2016- S 2017- S-2018- S 2019 ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif  usulü ile 30.03.2020 pazartesi günü saat 15:00 de Kozlu Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır

İhale dökümanı ihale gününe kadar her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri biriminden ücretsiz olarak görülebilir veya 300,00 TL (üçyüzTL)  Bedelle Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden makbuz karşılığı temin edilir.

Her bir plakanın muhammen satış bedeli KDV Hariç 250.000,00 TL (ikiyüzellibinTL),  geçici teminatı bedeli %3 ü  olan 7.500,00 TL (YedibinbeşyüzTL) dir.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur.

 1. Gerçek Kişiler;      
 1. Noter Tasdikli İmza Sirküsü
 2. Zonguldak ilinde ikamet ettiğini gösterir Kanuni İkametgah (Nufüs İdarelerinden alınmış ikametgah belgesinin aslı veya Barkotlu E-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 3. Adli Sicil Kaydı (Barkodlu E-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C.Kimlik Numaralı)
 5. Tebligat için  Adres beyannamesi
 1. Tüzel Kişilikler ;              
 1. Tüzel Kişiliğin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsü
 2. Tüzel kişiliği oluşturan ortaklarına ait Adli Sicil Kaydı (Barkodlu E-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği Zonguldak İlinde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya, Sanayi Odası
 4.  veya Meslek Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair “oda kayıt” ve” faaliyet belgeleri”,
 5. Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
 1. Ortak girişimler
 1. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiliğin her birinin (A) ve (B) de yer alan belgeleri ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 2. Ortak girişime ait iş ortaklığı beyannamesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Geçici teminatın Belediyemiz veznesine yatırılmış olduğuna dair makbuz veya bu miktarda bankalardan alınmış Genel Müdürlük teyitli süresiz teminat mektubu,
 3. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur belgesi .   
 4. Şekli Şartname ekinde belirlenen Teklif mektubu,   
 5. İhale dokümanının  satın alındığına dair makbuz , 
 6. İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı durumda olmadıklarına dair beyan dilekçesi. Yasaklılığı tespiti halinde teklifi iptal edilir.  
 7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun Md.6 hükümlerince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

Teklifler 30.03.2020 pazartesi günü saat: 14.30’a kadar Kozlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı karşılığında teslim edilecektir.